Algemene voorwaarden

Op deze pagina kan je de algemene voorwaarden die gelden voor jouw evenement, workshop of ander product vinden. Ben je het ergens niet mee eens? Laat het ons weten!

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door RDM Next ten behoeve van opdrachtgever.

2. Afwijken van voorwaarden

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door RDM Next zijn bevestigd.

3. Inkoop- of andere voorwaarden

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Nederlands recht

Op de betrekking tussen RDM Next en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

5. Opdrachtgever

Opdrachtgever is iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon die van de diensten van RDM Next gebruikmaakt

6. Kosten

Kosten, alle door opdrachtgever geaccordeerde aan derden betaalde kosten gemaakt door RDM Next BV, in het kader van de vervulling van de opdracht.

 

Opdracht

7. Inhoud opdracht

RDM Next stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.

8. Start werkzaamheden

Zodra de opdracht, in de vorm van een overeenkomst, door beide partijen is ondertekend, start RDM Next de overeengekomen activiteiten.

9. Wijziging opdracht

Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande opdracht en als verstrekking van een nieuwe opdracht.

10. Wijziging werkzaamheden

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

11. Tijdstip van vooltooing

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. RDM Next zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

12. Inlichting bij wijziging

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiele en / of kwalitatieve consequenties hebben zal hebben, zal RDM Next de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

13. Inlichting overschrijding honorarium

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

14. Meerkosten

In afwijking van artikel 12 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

15a. Annulering

Als na akkoord op de offerte de huurder geen gebruik maakt van de huur, blijft de huurder verplicht om de volledige huurprijs en de (extra) kosten te betalen.

15b. Reguliere annulering

Opdrachtgever heeft het recht om de huur te annulering. Dit kan alleen schriftelijk. Na akkoord op de offerte zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Bij uiterlijk 4-3 weken van tevoren annuleren geldt dat 50% van het geoffreerde bedrag in rekening zal worden gebracht.
 • Bij uiterlijk 2-1 weken van tevoren annuleren geldt dat 75% van het geoffreerde bedrag in rekening zal worden gebracht.
 • Bij uiterlijk 1 week van tevoren annuleren geldt dat 100% van het geoffreerde bedrag in rekening zal worden gebracht.

15c. Annulering door overmacht

Beide partijen zijn het er duidelijk over eens dat de huurder geen beroep op overmacht kan doen bij het annuleren van de huurovereenkomst, of dit nu geheel of gedeeltelijk is.

15d. Annulering tijdens Covid-19

Als er in een bepaald jaar een pandemie/epidemie zoals Covid-19 plaatsvindt, of als er in Nederland overheidsmaatregelen zijn die het voor de huurder onmogelijk maken het evenement uit te voeren, kan de huurder het evenement verplaatsen naar een andere datum binnen 13 maanden. De huurder betaalt dan administratieve- en voorbereidingskosten van 10% van de huurprijs, met een minimum van € 500,00 excl. BTW. Als het evenement na verplaatsing nog steeds niet kan doorgaan vanwege dezelfde redenen, hoeft de huurder de huurovereenkomst niet na te komen en moet hij opnieuw de administratieve- en voorbereidingskosten betalen.

15e. Regelingen vanuit de overheid

Als de overheid een financiële regeling biedt waarop de huurder een beroep kan doen als het evenement niet kan doorgaan vanwege overheidsmaatregelen, dan geldt artikel 15D. niet. De huurder moet in dat geval een aanvraag indienen met de volledige begroting, inclusief de huurprijs en extra kosten van RDM Next. Als de huurder vergeet om op tijd een aanvraag in te dienen, of als de aanvraag wordt afgewezen, blijven de bepalingen van artikel 15B en 15C van kracht.

16. Inspanningsverbintenis.

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer. RDM Next BV neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

16b. Derden

RDM Next behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

17. Aansprakelijkheid

RDM Next sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit als gevolg van de dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – verleend door of namens RDM Next.

18. Informatievoorziening

Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiele informatie, documenten en gegevens die RDM Next nodig heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertraging van de opdracht als gegevens door opdrachtgever te laat worden aangeleverd.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

19. Tijdige terbeschikkingstelling medewerkers

In geval van terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van RDM Next betrokken (zullen) zijn, geldt ook dat deze tijdig dient te geschieden om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

20. Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RDM Next BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RDM Next niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Onder overmacht in dit artikel wordt ondermeer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en / of voor opdrachtnemer werkzame personen en wat bij wet en door jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan. Indien RDM Next BV voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is RDM Next BV gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

21. Vertrouwelijke informatie

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen.

22. Industrieel- en intellectueel eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 21 behoudt RDM Next BV zich alle industriele- en intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege RDM Next BV zijn ontwikkeld, of reeds door of vanwege hem waren ontwikkeld.

Tarief en overige voorwaarden

23. Tarief

RDM Next BV hanteert een dagtarief danwel een fixed price tarief conform de bepalingen opgenomen in de overeenkomst.

24. Reis- en verblijfkosten

RDM Next BV berekent indien van toepassing reis- en verblijfkosten conform de bepalingen opgenomen in de overeenkomst.

25. Facturatie

Facturatie zal in termijnen geschieden, conform de bepalingen opgenomen in de overeenkomst. RDM Next brengt bij het aangaan van de opdracht (akkoord offerte) een voorschot in rekening. Dit voorschot dient voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.

26. Facturen binnen 14 dagen

De opdrachtgever is gehouden de door RDM Next ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening, in de valuta waarin is gedeclareerd. De eerste termijn zal, zoals in artikel 25 bepaald, direct bij het vestrekken van de opdracht voldaan worden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

27. Reclames

Reclames omtrent facturen zullen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij RDM Next BV zijn ingediend. Klachten over de te verrichten werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RDM Next BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RDM Next BV in staat is adequaat te reageren.

28. In gebreke blijven

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag, toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

RDM Next  heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

29. Kosten in gebreke blijven

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.

Indien RDM Next hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever is over gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

30. Verplichte afname faciliteiten en diensten door opdrachtgever

RDM Next biedt onderstaande diensten en faciliteiten aan (middels vaste toeleveranciers), welke in beginsel bij RDM Next dienen te worden betrokken. Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan zelf of via derden voor deze diensten en faciliteiten te zorgen zonder schriftelijke toestemming van RDM Next:

– Locatiemanager,
– Elektriciteit, water en verwarming;
– Parkeer(begeleiding), garderobe(personeel) en toilet(personeel)
– Schoonmaak en vuilafvoer;
– Catering;
– Eventbranding op aangegeven plaatsen via RDM Next
– Beveiliging*;
– EHBO en preventiefunctionarissen;
– Technische dienst en technische installaties;
– Reclame (voor zover het gehuurde is gehuurd als beurs is exposeren vrij) en sampling;
– ICT, verhuur ICT-diensten,
– Video- en audiotechnologie en
– middelen, zoals internet, draadloze Wifi / zendapparatuur;

31. Gewicht materialen

Indien de klant of gasten een of meerdere objecten mee wensen te nemen de ruimte in, dienen deze per compleet item minder te wegen dan 45KG. Bij objecten boven dit gewicht, dient er in verband met de maximaal toegestande vloerbelasting schriftelijke toestemming van RDM Next aan vooraf te gaan. RDM Next beroept zich op het recht om één of meerdere (te) zware objecten toegang van de ruimte te ontzeggen. Objecten boven 95KG mogen nooit worden meegenomen de ruimte in.

32. Openingstijden, tijdsvakken en opbouwtijden

De openingstijden van RDM Next zijn op werkdagen van 08:30 tot 22:00. Opdrachtgever kan de ruimtes van RDM Next afnemen per tijdsvak. Met een tijdsvak wordt gedoeld op een van de volgende tijden:

 • Een dag: 09:00 tot 17:30
 • Een dagdeel:
  • De ochtend: 08:30 tot 12:30
  • De middag: 13:30 tot 17:30
  • De avond: 18:00 tot 22:00

Opbouw en afbouw door opdrachtgever dient binnen de afgenomen tijdsvakken plaatsvinden. Het is voor opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om de door RDM Next beheerde ruimtes te betreden buiten de afgenomen tijdsvakken, tenzij hier schriftelijk toestemming voor gegeven is door RDM Next.

33. Voorlopige reserveringen

RDM Next BV kan aan een potentiële huurder een optie verstrekken middels een daartoe strekkende eenzijdige schriftelijke verklaring. Totdat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen, is RDM Next BV gerechtigd iedere optie en huuraanbod te allen tijde te herroepen zonder dat RDM Next BV gebonden is enige schadevergoeding te betalen, bijvoorbeeld indien grootschalige evenementen, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, e.d., daartoe aanleiding geven, onder gehoudenheid van restitutie van het reeds betaalde. Indien binnen twee weken geen huurovereenkomst tot stand gekomen is, vervalt de optie. De optie kan niet verlengd worden.

 

34. Materialen in de ruimtes

In de ruimtes aanwezige schermen, meubels, servies en ander eigendommen van RDM Next mogen niet uit de ruimtes verwijderd worden zonder schriftelijke toestemming. RDM Next behoudt zich het recht om op elk moment materialen uit de ruimtes te verwijderen. Een overzicht van welke materialen zich in welke ruimtes bevinden is te vinden in dit document.

 

Datum: 11/10/2023 Plaats: Rotterdam

RDM Next

Heb je vragen?

Neem contact op
info@rdmnext.nl
+31 10 71 71 706

Privacy verklaring

RDM Next, gevestigd aan Scheepsbouwweg 8 – K03 3089 JW Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Scheepsbouwweg 8 – K03 3089 JW Rotterdam
0107171706

De Functionaris Gegevensbescherming van RDM Next is te bereiken via info@rdmnext.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RDM Next verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rdmnext.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RDM Next verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– RDM Next analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RDM Next bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van een jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

RDM Next verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RDM Next gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RDM Next en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rdmnext.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . RDM Next wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RDM Next neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rdmnext.nl. RDM Next heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Heb je vragen?

Neem contact op
info@rdmnext.nl
+31 10 71 71 706

Onze andere initiatieven

RAMLAB

Metal parts on demand

Captain AI

Safe autonomous shipping

Dent

IoT Prototyping & product development

IoT Academy

Discover, make & use

Cyber Central

The security game changer